Thứ Năm, 19 tháng 2, 2009

16 chữ vàng trong quan hệ với China

Láng giềng khốn nạn

Cướp đất toàn diện

Lấn biển lâu dài

Thôn tính tương lai

Không có nhận xét nào: