Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

THẢ.....

Thả tôi vào những giấc mơ

Thả thơ tôi ở nẻo mờ mịt sương

Thả duyên giữa ngã ba đường

Thả hồn vào cõi vô ngôn diệu thường

Thả tình trên vũng đau thương

Thả người giữa chốn đọan trường biệt tăm

Thả nụ hôn chạm môi trần

Thả mân mê giữa mờ sương chập chùng

Thả bên tai một tiếng đàn

Thả trên nấm mộ đôi hàng lệ khô

Thả chờ thả đợi vào thơ

Thả đau thả khổ trước giờ tử sinh

Thả cho ai một chút tình

Thả duyên thả phận cho mình mất ta

Thả mơ trong chốn ta bà

Thả tôi chỉ một sát na bay vèo

Đôi tay nắm lại buồn hiu

Nghe chừng huyễn mộng giữa chiều trôi xa