Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Nghe lại bài FPT ca cho đỡ buồn một chiều mưa

Nghe lại bài FPT ca cho đỡ buồn một chiều mưa


Đoàn FPT một lần ra đi
Dù có gian nguy nhưng lòng không nề
Ra đi, ra đi áo quần không có
Ra đi ra đi sạch bách mới thôi.

Thằng tây nó tiến thì mình giật lùi
Thằng tây nó lúi thì mình giật tiền
Đầy túi mới về!

Ra đi ra đi áo quần không có
Một thời gian khó có bao giờ quên
Dưới cờ oai nghiêm ba mầu bay
Đoàn FPT ngày nay có hay.

Ngày xưa biết bao vị hùng anh
Đã vì công ty sạch bách áo quần
Ngày nay đoàn ta phải gắng làm sao
Làm việc cho nhau thật sướng mới thôi

Đoàn FPT một lần ra đi … Vì FPT.Không có nhận xét nào: